Út, © http://www.keresztenyek.hu

„A ki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, a mint ő járt.” (1 János levél 2:6)

Jézus követői vagyunk, akik szavának engedelmeskedve akarunk élni. A szeretet arra indít, hogy életünket megosszuk egymással, ahogyan ezt az újszövetségi keresztények tették. Írásaink az Istennel való életünk, és Igéjéről, a Bibliáról való mindennapos beszélgetéseink gyümölcsei.

Miért hiszünk?

Isten létezése létkérdés számunkra. Mit tehetünk azért, hogy ne tévesszük el az élet célját? – Írásaink a Biblia hitelességéről, Isten létezéséről, Jézusról…

Miért Jézus?

Jézus egyedülálló. Mi teszi őt különbbé? Mit tanított? Hogyan élt? Miért ölték meg? Mi indított minket arra, hogy higgyünk benne?

A Biblia hitelessége

A Biblia s mindenek előtt az Újszövetség az egyedüli alapja a keresztények hitének. Keresztényként nagyon hálásak vagyunk Istennek, hogy ilyen megbízható információink vannak Jézusról és az első keresztényekről. Az Újszövetség hitelességéről tanúskodó sokféle bizonyíték, mind leírását, mind hagyományozását tekintve arra buzdít minket, hogy folytonosan Isten szavához mérjük magunkat.

Érvek Isten létezése mellett

Honnan ered a világegyetem rendje és harmóniája? Mi az élet értelme? Mi a célja az erkölcsnek és a lelkiismeretünknek?

Mit tegyünk?

Melyik a helyes út, mi az igazság? Hogyan akarja Isten megváltoztatni az életemet? Milyennek kell lennie egy keresztény gyülekezetnek?

„Inkább tudományos beállítottságú vagyok, ezért nem hiszek Istenben.”

A tény, hogy tudományosan nem lehet bizonyítani Isten létezését, mégsem jelenti azt, hogy semmit sem tudhatunk Istenről. Valójában megengedhető, sőt ésszerű a természet törvényeiből egy törvényalkotóra, a természeti jelenségek tervszerűségéből pedig egy tervezőre következtetnünk.

Isten lénye és üdvterve

Írásaink Isten szeretetéről, igazságosságáról, a Szentháromságról és arról, hogyan ment meg bennünket Jézus által…

Isten szeretet

Isten a szeretet Isteneként nyilatkoztatta ki magát. Isten szeretete az egyedüli szeretet, ami be tud minket igazán tölteni. Isten az irántunk való szeretetéből lett emberré. Az egyház Jézus szeretetének megtestesülése.

Szentháromság

Az egy Isten három személyben helyes értelmezése a Bibliában és az első századi keresztények hitében.

Miért engedi meg Isten…?

Miért engedi meg Isten, hogy legyenek földrengések és más természeti katasztrófák? Ha Isten szeretet, hogyan engedheti meg, hogy ártatlan emberek szenvedjenek?

A megváltás története, I. rész

A megváltás gyümölcse az Egyház, ahol Isten szeretete egy testté formálja a megváltottakat az egymással és a Krisztussal való közösségük által. Az Egyház azok látható közössége, akik életében nyilvánvaló Isten megszentelő munkája.

A megváltás története, II. rész

Azt, hogy az ember akarhatja a jót és istenfélő életet élhet (ami még nem jelent bűntelenséget, de az ember teljes romlottságát mindenképpen cáfolja), számos igaz ember példája elégségesen bizonyítja.

Jézus halála mint áldozat

Jézus meghalt értünk, ő a váltságdíj, a páskabárány, az áldozat, a főpap és az irgalom helye. Mi a jelentősége Jézus vérének?

Krisztus keresztje és Isten igazságossága

Isten igazságossága és megbocsátása – hogyan függnek össze? Meg tud Isten bocsátani büntetés nélkül? Elhagyta Isten Jézust a kereszten azért, hogy igazságos legyen?

Az eleve elrendelés a Biblia fényében

Hogyan értsük az Isten előre tudásáról szóló bibliai verseket? Kizárja Isten szuverenitása a szabad akarat létezését? Gondolatok a Róma levél 9. fejezetéről és az Efezus levél 1:3–5 verseiről.

A gazdasági válság a Biblia fényében

Sok ember aggódik gazdasági jövője felől. Ez a válság ösztönzés lehet az arról való elgondolkodásra, mi az, ami valóban fontos az életünkben. Életünk értelmét csak Istenben, Teremtőnkben találhatjuk meg.

Keresztény élet és közösség

Mit jelent kereszténynek lenni? – Írásaink a megtérésről, a megszentelődésről, a hitről és cselekedetekről, minden keresztény egységéről, az egyházról, a házasságról, a válásról…

Mit jelent kereszténynek lenni?

Valóban mindenki keresztény, aki annak mondja magát? Miért fontos tudni, hogy ki keresztény?

Az Újszövetség egyháza

Napjainkban égető a kérdés: miért van olyan sok különböző egyház és gyülekezet? – hiszen az Újszövetség nem beszél katolikus, ortodox, evangélikus, református, baptista, adventista, pünkösdi stb. egyházról vagy gyülekezetről. Ahhoz, hogy a kérdésre kielégítő választ találjunk, az első és legfontosabb, hogy ismerjük, mit ért az Újszövetség egyház alatt és milyen az Isten akarata szerinti gyülekezet.

Az első keresztények élete

Az, ahogyan az első keresztények éltek, nem egy maguk számára kialakított életforma volt. Mindennapjaikat, szabadidejüket, adottságaikat és képességeiket, örömüket, szomorúságukat, pénzüket és javaikat, mindent, ami az élethez tartozik, megosztottak egymással és odaadtak egymásért.

Az egyház szerkezete: tisztségek vagy feladatok?

Milyen volt a felépítése az Újszövetségbeli egyháznak? Ki a mi vezetőnk? Vannak ma is apostolok? Milyen szerepük van a véneknek, pásztoroknak, stb.?

A megtérésről

A megtérés olyan látható változás az ember életében, amely Jézus Krisztus megváltására épül. Miért olyan fontos az igazi megtérés egy keresztény életében?

Minden keresztény egysége

Lehet-e a gyülekezetben olyan tökéletes egység, amilyenről Jézus beszélt? Egység a különbözőségben - biblikus ez a felfogás?

Megszentelődés

A megszentelődésre való törekvés fontos része a keresztény életnek. Mit jelent szentnek lenni? Szabaddá válhatunk a bűneinktől? Mit mond nekünk a Biblia erről?

Hit és cselekedetek

Hit által, kegyelemből lett üdvösségünk. Ellentmondásban áll-e a hit a cselekedetekkel? Cselekedetek nélkül nincs hit.

„Ne ítélj…” – mit mond a Biblia az ítélkezésről és a megítélésről?

Ne ítélj, hogy ne ítéltess! Eszerint toleránsnak kell lennünk? Jelenti-e ez azt, hogy nem kell megítélnünk vagy intenünk? Szerethetjük-e az igazságot anélkül, hogy Isten akarata szerint ítélnénk?

A tisztaság értéke

Szexualitás és tisztaság: mit tanít ezekről a Biblia? Ugyanaz szeretni, mint szerelmesnek lenni? Lehetséges út a házasság nélküli párkapcsolat?

Házasság és házasságnélküliség

Mi volt Isten eredeti akarata a férfi és a nő kapcsolatával, szemben azzal az eltorzult mentalitással, ahogyan ma bánnak a szexualitással? Mit tanít a Biblia a házasságnélküliségről?

Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből

Az Ószövetségben az áll, hogy Isten gyűlöli a válást. Mi Jézus és az apostolok tanítása a válásról és az újraházasodásról?

„Legyen gondod önmagadra és a tanításra…”

Hogyan tisztelheti valaki igazán Istent, ha nem ragaszkodik az igazsághoz? A tanítás és az élet szorosan összefügg. Mik a tévtanítások veszélyei?

Karácsony – de ki gondol Jézusra?

Karácsony – hogyan akarja Jézus, hogy eljövetele feletti örömünket kifejezzük? Találunk alapot az Újszövetségben Jézus születésének megünneplésére vagy pogány háttere van ennek az ünnepnek?

A gazdasági válság a Biblia fényében

Sok ember aggódik gazdasági jövője felől. Ez a válság ösztönzés lehet az arról való elgondolkodásra, mi az, ami valóban fontos az életünkben. Életünk értelmét csak Istenben, Teremtőnkben találhatjuk meg.

A technika fejlődése keresztény nézőpontból

Mit gondolnak a keresztények a technika fejlődéséről? Hogyan viszonyuljunk hozzá?

Felekezeti kérdések és más vallások

Mit tanít a Biblia az eleve elrendelésről, a Szent Szellem keresztségről, Mária tiszteletéről, az elbukásról, a láthatatlan egyházról, a reinkarnációról stb.?

A keresztények mennyei reménysége

Tanítja-e a Biblia, hogy az örökkévalóságban a keresztényeknek két csoportja lesz? Az Újszövetség ígéretei csak az első keresztényekre vonatkoztak vagy minden idők keresztényeire?

Az elbukásról

Egyszer megváltva, örökre megváltva – biblikus? Elbukhat-e egy keresztény? Milyen következményekkel jár ez a tanítás az életvitelünkre, valamint az Istenről és a megváltásról vallott hitünkre nézve?

Mária

Szeretnénk objektív képre törekedni Jézus édesanyjáról, az Úr szolgálóleányáról, de egyben kritikát is gyakorolni azzal a „máriaimádattal” szemben, amely sem Isten, sem az Ő szolgálólánya akaratával nem egyezik meg.

Luther Márton tanításai

Luther elgondolása a keresztény ember gyakorlati életéről nem egyeztethető össze a Biblia tanúságával, sőt az ember lényével kapcsolatban is problémákat vet fel. Az ember lelke, akarata, értelme nem független a cselekedeteitől, tudatos lények vagyunk, megfontoljuk, hogy mit teszünk. Belső lényünk, meggyőződésünk nyilvánul meg a tetteinken keresztül.

A Róma levél 7. fejezetének magyarázata

Magáról vagy egy tipikus keresztény életéről beszél Pál a Róma levél 7. fejezetében? Ha egyikről sem, akkor miről akar írni?

Hit és cselekedetek

Hit által, kegyelemből lett üdvösségünk. Ellentmondásban áll-e a hit a cselekedetekkel? Cselekedetek nélkül nincs hit.

Szent Szellem keresztség

A legtöbb karizmatikus és pünkösdi csoport azt tanítja, hogy a Szent Szellem keresztség bizonyos idővel a megtérés után következik be, s így két különböző eseményként kezelik. Helyes ez a tanítás?

A látható egyház

Együtt lehetnek-e keresztények és nem keresztények a gyülekezetben? Láthatatlan-e az egyház a Biblia szerint? A búza és a konkoly együtt vannak – de hol: az egyházban vagy a világban?

Az eleve elrendelés a Biblia fényében

Hogyan értsük az Isten előre tudásáról szóló bibliai verseket? Kizárja Isten szuverenitása a szabad akarat létezését? Gondolatok a Róma levél 9. fejezetéről és az Efezus levél 1:3–5 verseiről.

Kivették a reinkarnációt a Bibliából?

Létezik-e bizonyíték arra az állításra, hogy a reinkarnáció tanítását kivették a Bibliából? A feltámadás és a végső ítélet ellentmond a reinkarnációnak.

Igaz iszlám: valódi odaadás

Aki Istennek akar engedelmeskedni, az követi a Tóra és a próféták szavát, illetve Jézus szavait, aki a Tórát megerősítette. Egy igazi muszlim meg akarja ismerni Isten teljes kinyilatkoztatását, és ezért nem hagyhatja figyelmen kívül a Tórát, a prófétákat és az evangéliumot, vagyis engedelmeskedik Jézus szavainak. Csak így nyílik meg számára a Mindenható vezetése és világossága.

Ha egyszerre szeretnéd megtekinteni minden írásunkat, kattints a
Tartalom hivatkozásra, amelyet a lap tetején, a menüsorban is megtalálsz.