A tisztaság értéke

Avagy gondolatok a párkapcsolatról

Ezzel az írással abban szeretnénk segíteni, hogy mindenki tudatában legyen a felelősségének, amivel a szexualitáshoz helyes viszonyulnia. Azokat a fiatalokat is szeretnénk bátorítani, akik még értékelik a szexuális tisztaságot, hogy álljanak ellen annak az erős nyomásnak, amit kortársaiktól vagy a médiából a nemi ösztön felmagasztalásával gyakran tapasztalnak.

1 Csak kevesen vannak tudatában Isten mércéjének

A nemiség témájával minden ember találkozik. Mindamellett nagyon kevesen vannak tudatában annak, hogy milyen jelentősége van a helyes befolyásnak ezen a területen lelkiismeretük és egész személyiségük fejlődésére, valamint a tiszteletteljes társas érintkezésre, különösképpen a másik nemmel.

Nagyon sok ember távol áll Isten mércéjétől érzéseiben, gondolataiban, beszédében és tetteiben ezekben a kérdésekben, még az úgynevezett keresztény világban, az „egyházakban” is. Szemléltesse ezt néhány példa: sokak számára nem világos, hogy az önkielégítés bűn‑e; az is csak ritkán fordul elő, hogy két ember tisztán lép házasságra, azaz, hogy várnak a szexuális kapcsolattal, amíg a nyilvánosság előtt „igen”-t mondanak egymásnak. Ez a megközelítés régimódinak és szűk látókörűnek tűnik. Bár a pornográfiát még gyakran rossznak vagy abnormálisnak tekintik, ennek ellenére a „keresztény” fiatalok között is csak kevesen vannak, akik nem szennyezték be magukat ilyen, az embert mélységesen meggyalázó képekkel, filmekkel, könyvekkel, újságokkal… A házasság tisztaságáról alig esik szó. A válás utáni újraházasodás széles körben elterjedt még a vallásos emberek között is. A lányok és a nők sokszor a természetes szemérmet nélkülöző külső megjelenésük által nagyban hozzájárulnak a férfiak tisztátalan pillantásaihoz, gondolataihoz és tetteihez.

2 A Szentírás tisztaságra int

A Bibliában világos intéseket és bátorításokat találunk a szexuális tisztasággal kapcsolatban. A nemek viszonyának magas erkölcsi szintje parancs, ami sokat mutat Isten lényéről és akaratáról. Ebben világos különbség van más vallásokhoz és világnézetekhez képest.

Bevezetésként szeretnénk néhány igét idézni az újszövetségi levelekből:

Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, az Istennek kedves illatként. Ellenben paráznaság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek, ahogyan ez szentekhez méltó; se szemérmetlenség, se ostoba beszéd vagy kétértelműség: ami nem illik, hanem inkább a hálaadás. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak vagy nyerészkedőnek, azaz bálványimádónak sincs öröksége a Krisztus és az Isten országában. (Efezus levél 5:1–5)

Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házasélet legyen tiszta! A paráznákat és a házasságtörőket pedig ítéletével sújtja az Isten. (Zsidó levél 13:4)

Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát? Ne tévelyegjetek: sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok, sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók nem fogják örökölni Isten országát. (1 Korinthus levél 6:9–10)

Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul: a paráznaságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot és a kapzsiságot, ami bálványimádás, mert ezek miatt haragszik Isten. (Kolossé levél 3:5–6)

Figyelemre méltó, hogy az Írás a paráznaságot és a tisztátalanságot gyakran együtt említi a kapzsisággal. Az Efezus levél 4:17–20-ban is látszik ez az összefüggés:

Azt mondom tehát, és bizonnyal mondom az Úrban, hogy ti többé ne úgy járjatok, mint a többi pogányok járnak az ő elméjük hiábavalóságában, el lévén sötétedve gondolkodásukban, elidegenedve az Isten életétől a tudatlanság miatt, mely szívük megkeményedése miatt van bennük; mint akik elfásulva a kicsapongásnak adták magukat, minden tisztátalanság űzésére, kapzsiságból. De ti nem így tanultátok a Krisztust […] (Kecskeméthy István fordítás)

A Biblia világosságra hozza a szexuális bűnök önző és kapzsi természetét és ezzel azt is nyilvánvalóvá teszi, hogy mennyire szemben állnak az önzetlen szeretettel, és rombolják az emberek szeretetre való képességét.

3 Szerelem és szeretet

Sajnos manapság a szerelmet sokan a szexualitással azonosítják. A szexualitás azonban csak a nemi része a férfi és nő közötti kapcsolatnak, és az egymás iránti szeretetük kifejeződésének egyik bensőséges módja. A szexualitás szeretet, illetve szerelem nélkül is „működhet”, de Isten ezt nem így akarta. Az, hogy az emberek gyakran szexuális kielégülésre gondolnak, amikor szerelemről beszélnek, szomorú jele a magasabb értékek elveszítésének.

A szerelem a szeretetnek az a megnyilvánulása, ami a férfi és a nő egymás iránti elköteleződésére, a házasságra irányul és abban teljesedik ki. Együtt jár a holtig tartó hűséggel, a gyermekek nemzésére és felnevelésére való készséggel. Az igaz, őszinte szerelem magában hordozza a szeretet minden jellemzőjét.

Pál apostol néhány mondata betekintést nyújt abba, milyen jellemzői vannak a szeretetnek:

A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik […] (1 Korinthus levél 13:4–8. vers eleje)

A szeretet a legjobbat keresi a másiknak, még akkor is, ha ehhez az embernek áldozatokat kell vállalnia. A szeretet nem önző, és nem a saját vágyai és elképzelései beteljesedését keresi. Aki szeret, meg akarja óvni a másikat mindattól, ami rombolja szeretetre és tiszteletre méltóságát. Emiatt lehet szigorú a másikkal, de mindenekelőtt a saját önzésével és hiúságával szemben kell szigorúnak lennie. A szeretet nem birtokolja a másikat, hanem tekintettel van szabadságára és arra, hogy felelős Isten, a Teremtő előtt. Mivel a szeretet önzetlen, nem válik elkeseredetté, ha a másik nem viszonozza, vagy figyelmen kívül hagyja.

4 Sokak számára a szerelem szenvedélyes érzelmi állapotot jelent

…szárnyalást, ami könnyen mélybe zuhanással érhet véget. Ez az érzelmi mámor azáltal jön létre, hogy a párkapcsolatban a felek kölcsönösen egymást állítják az életük középpontjába, és így elfoglalják az Istent megillető helyet a másik életében. Az emberek gyakran abban keresik önmaguk értékét, hogy mennyire fontosak mások, különösen a másik nem számára. Nagy csalódást okoz, ha egy ilyen kapcsolat zátonyra fut. Sokan nehezen viselik annak valóságát – egészen a teljes kétségbeesésig –, ha többé már nem fontosak a másiknak. Azonban az egymáshoz hűséges házastársakat is elválasztja egyszer egymástól a halál. Legkésőbb ekkor válik világossá, hogy életünket nem építhetjük emberekre, hiszen őket valamikor biztosan elveszítjük.

Csak akkor kerülhetjük el az előbb említett válságot, ha Isten szeretetében gyökerezünk. Ha Istenben keresünk védettséget, kapcsolatainkat nem fogjuk változékony érzelmekre építeni. Bizonyosan az érzelmeknek is megvan a maguk szerepe, de az életfogytig tartó hűség józan és önzetlen szeretetet kíván. A szeretet azt jelenti, hogy háttérbe helyezzük saját elképzeléseinket, kívánságainkat és érzéseinket. Szolgálni akarunk a másiknak, és Isten akaratát keressük számára és vele együtt.

A fiataloknál gyakran hiányzik az érettség ahhoz, hogy az érzelmi vonzódással helyesen bánjanak, és nagyon gyorsan testi kapcsolatot kezdenek. Ennek azonban nem sok köze van a valódi kapcsolathoz, mert az a másikra irányul, azt keresi, ami annak javát szolgálja. Még mielőtt az a tudat kialakulhatna, hogy a szexualitás éppen annyira felelősségteljes, mint amennyire értékes, már lerombolják annak alapját. A gyönyör kielégítésére használt szexualitás telhetetlen önzést táplál és a szexuális érzelmi mámor végzetes függésébe sodorja őket. Ezáltal éppen a szeretetre való képesség szenved kárt: az, hogy a másikra odafigyeljenek, vele mint emberrel és ne mint nemi lénnyel, kívánságuk tárgyával viselkedjenek. A média gátlástalansága és szemérmetlensége is erősíti az ilyenfajta élmények korai keresését. A tisztátalan, tapintatlan, kétértelmű ábrázolások, szövegek vagy reklámszlogenek sajnos mindenütt jelen vannak környezetünkben, beláthatatlan károkat okozva.

Az ilyen jellegű kapcsolatok alapja gyakran az ember külleme. Sok ember „szereti” a testet, a szép külsőt anélkül, hogy a másik belső lényét valóban ismerné. Emiatt fordítanak nagy gondot – nem csak a fiatalok körében – a külső mesterséges dekorálására. Ahelyett teszik ezt, hogy a jellem és a lélek szépségén munkálkodnának, és hogy olyan emberré váljanak, aki képes uralkodni ösztönein, nem pedig azok uralják őt. Ide tartozik a divat szemérmetlensége is, ami a testet különösen kívánatossá akarja tenni, és az a célja, hogy a másik nemben vágyakat ébresszenek. Ahol az emberek a külsejükkel akarnak győzni, belső szegénységükről és ürességükről tesznek bizonyságot.

A következő igék világossá teszik, milyennek kell lennie az asszonyok szépségének Isten akarata szerint:

Ugyanígy, ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, hogy ha közülük egyesek nem engedelmeskednek az igének, feleségük magaviselete szavak nélkül is nyerje meg őket, felfigyelve istenfélő és tiszta életetekre. Ne a külső dísz legyen a ti ékességetek, ne a hajfonogatás, arany ékszerek felrakása vagy különféle ruhák felöltése, hanem a szív elrejtett embere a szelíd és csendes lélek el nem múló díszével: ez értékes az Isten előtt. (1 Péter levél 3:1–4)

Csalóka a báj, mulandó a szépség, de az URat félő asszony dicséretre méltó. (Példabeszédek 31:30)

5 Szexualitás

A szexualitást Isten adta az embernek, amivel a férfi és a nő kifejezésre juttathatja a kettejük közötti önzetlen és önátadó szeretetet azáltal is, hogy az élet ajándékát továbbadják utódaiknak. Az méltó az emberhez, hogy megőrizze magát arra a nagy bizalomra, amit a nemi egyesülés jelent egy házastársi kapcsolatban, ahol egyetlen társhoz tartozik, és senki máshoz. Ennek a kapcsolatnak magában kell foglalnia az egész életen át tartó hűségre, gondoskodásra és felelősségvállalásra való vágyat és elköteleződést. Épp ezek a nemesebb értékek azok, amelyek a szexualitásnak az Isten akarata szerinti méltóságot adják, és amelyek olyan sok kapcsolatból hiányoznak. Ennek eredményeként gyakoriak a válások, sok az egyedülálló szülő és a lelkileg sérült gyermek.

6 Párkapcsolat elkötelezettség nélkül?

Manapság teljesen normális, hogy fiatalok párkapcsolatban élnek anélkül, hogy összeházasodnának. Pedig ha egy férfi és egy nő házasságkötés nélkül akar együtt élni, elkerülik azt, amit ez a kötelék hivatott kifejezni: szeretetüket, feltétel nélküli készségüket a hűségre és felelősségvállalásra. Egy olyan kapcsolatban, amelyben az ember először csak „ki akarja próbálni” a másikat, nem alakulhat ki mély bizalom, mert saját elvárásait akarja betölteni ahelyett, hogy szolgálna és ajándékozna. Ez megbélyegzi a kapcsolatot, ami könnyen felbontható, ha „nem működik”.

Sokan akarják az élvezetet, de a felelősséget már nem. „Felnőttek” akarnak lenni, de tetteik következményeit nem vállalják. A szexuális élményt akarják, de az életet nem akarják továbbadni. Ezen a ponton a kihasznált szexualitás mélységesen életellenessé válik. Terhesség esetén sokan az életet kioltó abortuszhoz folyamodnak. Sajnos a sok megölt, meg nem született gyermek ténye sem vezet szinte senkit arra a belátásra, hogy alapvető változtatásra lenne szükség a szexualitás terén mind az egyéni, mind a közös gondolkodást illetően.

A fogamzásgátló tabletta ártalmatlan megoldási lehetőségnek tűnik, és fiatal asszonyok esetében éppoly gyakori az alkalmazása, mint a házasság előtti testi kapcsolatokban. Ellenben sokan nincsenek felvilágosítva arról, hogy milyen komoly egészségügyi következményei vannak a fogamzásgátlók használatának (erről a szükséges információk könnyen megtalálhatók). Még súlyosabb azonban az a tény, hogy a tablettának nem csak terhességet „megelőző”, hanem magzatelhajtó hatása is van, ami megakadályozza, hogy a megtermékenyített petesejt, az éppen létrejött ember, megtalálja az anyaméhben az első, túléléshez szükséges menedékét – és meghal.

Isten teremtésének rendje, az emberek és az élet tisztelete köteleznek minket a legnagyobb felelősségre a nemiséget érintő kérdésekben. Mivel a párkapcsolat az élet csodájának továbbadását is szolgálja, addig, míg az ember képessé válik felelősséget vállalni egy családért, előbb magát kell megnevelnie. Egy érett ember ismertetőjele többek között az, hogy uralkodni tud ösztönein, kívánságain. Ezért nagyon fontos minden felnőtté váló embernek önuralmat gyakorolnia nemi vágyai felett, hogy a nemi ösztön a házasságban foglalhassa el Istentől rendelt szerepét.

7 A tiszta szív értéke

Amikor a bibliai értelemben vett tisztaságról beszélünk, ez nem csupán a nemiség területére korlátozódik. A tisztaságra való törekvésünk mindenre vonatkozik, ami minket érint: az érzelmi- és gondolatvilágra, a lelkületre és a motivációra, a kapcsolatokra, a szavakra és a tettekre.

Jézus boldognak nevezi azokat, akiknek tiszta a szívük, mert a tiszta szív elérhetővé teszi az ember számára Istent, aki maga a teljes világosság (Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk, és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség.).

Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. (Máté 5:8)

Már az ószövetség idején is tudták ezt a hívők:

Ki mehet föl az ÚR hegyére, és ki állhat meg szent helyén? Az ártatlan kezű, a tiszta szívű, aki nem sóvárog hiábavalóság után, és nem esküszik hamisan. (Zsoltár 24:3–4)

A zsidók számára a szív a gondolatok, szándékok és döntések helye volt. Tehát a belső lényünkben, abban, ami kifelé láthatatlan, mindennek világosnak és tisztának kell lennie, mert Isten a szívet vizsgálja. A tiszta szív őszinte, szabad a rejtett, önző motivációktól. Szerénységben és alázatban akar szolgálni és iszonyodva kitér minden elől, ami nem tisztességes. Gondja van a tiszta lelkiismeretre és nem tekint kíváncsian a világ csábítására. Istenben nyugszik meg, abban a teljes bizalomban, hogy Ő mindennel megajándékoz, ami szükséges.

Azt a szeretetet is, amire Isten el akar vezetni minket, ezeknek a tulajdonságoknak kell jellemeznie:

A parancs célja pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet. (1 Timóteus levél 1:5)

Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel képmutatás nélküli testvérszeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek […] (1 Péter levél 1:22)

Ennek a szeretetnek tökéletes példáját Jézusban találjuk meg. Ő igazságban és őszintén közeledett az emberekhez. Amilyen világosan leleplezte a képmutatást, úgy hívta megtérésre a bűnösöket is. Utánament az eltévedt lelkeknek, vigasztalást és megbocsátást hirdetett a megtört szívűeknek, akik valóban szomorúak voltak a bűneik miatt. Az alázatosakban reménységet ébresztett Isten irgalma iránt, és megerősítette őket, de az elbizakodottak minden hamis reménységét összetörte. Azzal, hogy kész volt igazságtalan halállal meghalni, bebizonyította szavai igazságát és szeretete önzetlenségét. Isten feltámasztotta őt, és ez az örömhír lett a tanítványok igehirdetésének üzenete, akik találkoztak vele feltámadása után.

Így jött létre az egyház, azoknak közössége, akik komolyan veszik Istent, és tiszta életet akarnak élni. Bár nem sok ember vágyik erre, az egyház ma is létezik.

Közöttünk is vannak, akik mélyen voltak a fentebb leírt bűnökben. Amikor Jézus megtérésre hívott minket, nagy változást tapasztaltunk meg. A szexuális kívánságokra, amik korábban megkötöztek minket, most „nem”-et tudunk mondani, mert Jézus erőt és szabadságot ad ehhez. Életünk értelmet nyert Isten irántunk való szeretete által. Tudjuk, hogy Ő a legjobbat akarja nekünk, és mindig mellettünk áll, hogy a kísértésekben és harcokban segítségünkre legyen. Így értékünket többé már nem kell abban keresnünk, hogy az emberek számára kívánatosak legyünk. Tapasztaljuk az önzéstől való szabadságot, hogy másokkal jót tudunk tenni, és valóban tisztán szerethetjük őket. Közös utunkon erősítjük egymást abban a döntésünkben, hogy hűek maradunk az Istennek tetsző élethez.

Hívunk téged, hogy ismerd meg ezt az Istennel való életet!

Itt csak rövid betekintést tudtunk nyújtani meggyőződésünkről ebben a témakörben. Nyitottak vagyunk az őszinte érdeklődésből fakadó kérdésekre és gondolatokra.


Kapcsolódó írások

Oldal tetejére ↑